Monday, November 4, 2019

Startup phát triển nhanh nhất tập trung ở founder trong độ tuổi 40-49. Đứng thứ 2 về tỷ lệ là 30-39. Đứng thứ 3 là 50-59. Dưới 29 có tỷ lệ thấp hơn 

Nguồn bài viết: Fb Nguyễn Phi Vân

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.