Thursday, November 21, 2019

[LEAN ENTERPRISE] Phát triển nền văn hoá đổi mới
Trích từ sách LEAN ENTERPRISE , hay mà lười typing. Quick save lại đây đã


ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.