Monday, April 8, 2019

Keynotes từ sự kiện Nâng cao năng lực đội ngũ  của group Quản lý doanh nghiệp

Năng lực lao động cá nhân của con người là yếu tố quyết định tạo ra giá trị và giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Năng lực lao động cá nhân cũng là yếu tố quyết định đến chất lượng kết nối các giá trị của sản phẩm, dịch vụ với thị trường.
* Là cá nhân người lao động:
- Bạn có đang “bán được giá” “năng lực lao động” của mình?
- Bạn có đang làm tăng giá “năng lực lao động” của mình mỗi ngày?
*Là chủ doanh nghiệp:
- Bạn có đang sử dụng hiệu quả nguồn “năng lực lao động” hiện có?
- Bạn cần đầu tư vào nguồn “năng lực lao động” như thế nào để “bội thu”, đồng thời xây dựng được nền tảng cho sự phát triển bền vững?

Keynote:
1. 


ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.