Sunday, January 28, 2018

Mừng quá, mấy cuốn sách đã về tay sau bao tháng ngày mòn mỏi

Hàng về mấy cuốn sách tây
Còn thơm mùi chữ ngất ngây tình nồng


Bài viết do Thanh Nguyen 🦉 (@thanhcs94) chia sẻ vào

😍

Những Yếu Tố Nào Giúp Thế Giới Di Động Thành Công ?

Bài đăng từ group  Quản trị và khởi nghiệp Góc Nhìn Từ Một Cựu Nhân Viên Một doanh nghiệp phát triển nóng thì có thể chỉ cần 1 yếu t...