Sunday, January 28, 2018

Hàng về mấy cuốn sách tây
Còn thơm mùi chữ ngất ngây tình nồng


Bài viết do Thanh Nguyen 🦉 (@thanhcs94) chia sẻ vào


ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.