Friday, November 24, 2017

 Một là, startup nghĩ được mô hình hoàn toàn mới; 
Hai là, học tập mô hình đã thành công ở nước ngoài.

Đi từ 0 đến 1 lúc nào chả khó hơn là đi từ 1 đến 10.
Thế nên nếu có học tập mô hình đã thành công rồi thì việc cần phải giỏi là về user reserch và cải tiến sp, tạo ra những tính năng hấp dẫn ngoài cái core theo tập khách hàng của mình!
Biết địch biết ta trăn trậm trăm thắng!
Gải quyết được những pain points nào của user, biết user đang muốn gì, đang cần gì, thời gian nào làm gì, mong muốn gì... thì sẽ tạo ra được những sản phẩm thành công!

Không nên mải miết bàn về ý tưởng trong khi không để tâm tới mô hình khởi nghiệp. Điều này dẫn đến việc khởi nghiệp không có kết quả dù rất nhiều ý tưởng đã đưa ra. Nhiều startup tự cho mình là Uber trong một lĩnh vực nhưng vẫn thất bại, do chưa hiểu hiểu ý nghĩa của mô hình kinh tế chia sẻ (sharing economy).

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.