ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.

Monday, October 9, 2017

Thay luôn màn hình mất 3tr lấy về luôn.
Mang bảo hành Apple care free, xa em nó hẳn tháng !
Ngày gửi : 18/9/2017
Ngày nhận về : XX/10/2017