Saturday, August 5, 2017


Chà chà, nghe bác Thải Râu chém gió về việc build a product nghe hay phết, note lại để áp dụng sau này.

Key takeaways:

  • Customer insight (insider)
  • Content is king 
  • 0 cost marketing -  mượn đao giết người
  • give tầm nhìn sản phảm khi phát triển sảm phẩm, đội nhóm
  • phát triển con người -> sản phẩm
  • xác định sản phẩm của mình là local hay global?
  • hiểu văn hoá


//update contents later.ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.