Monday, August 7, 2017

Nghĩ thật deep, để giao đúng việc Kiềm nhẹ lòng, để không thọc tay làm thay.