Sunday, May 14, 2017


Sách không phải công cụ giúp con người làm giàu, cũng không có các công thức làm giàu được ấn định sẵn.
Sách mang tới những tình huống, những cách xử lý, những phản ứng của dòng chảy sự kiện trong cuộc sống, xa hơn, những nền văn hóa, những con người mọi chủng tộc, những nỗi niềm ...
Đọc sách để nuôi dưỡng tâm hồn bên trong con người, gieo trồng để có nội tâm mạnh, để ý chí được phát triển, để ra thế giới, để còn gặp lại, một ngày nào đấy.


ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.