Saturday, April 29, 2017


Bắt đầu :  30/4/2017
Kết thúc (dự kiến) : 20/5/2017

The Simple Path to Brilliant Technology


Tác giả :  Golden Krishna đã làm việc cho R&D innovation labs tại Google, Samsung và Zappos  để thiết kế và xây dựng các sản phẩm và dịch vụ mới. Currently works at Google on design strategy to shape the future of Android.

Key note : 

 - Một phần mềm/ứng dụng được làm ra để giải quyết một vấn đề. Giao diện tốt nhất là giao diện giúp người dùng giải quyết vấn đề, chứ không làm mất thời gian của họ.
 - updating....


PS: Không đủ tiền mua trên amazon lên bất đắc dĩ phải đọc ebook :/ . Chán mình thiệt

#bizThinking

Read|Lean|Share to improve your small business efficiency.