Wednesday, September 28, 2016


 • Không có lợi nhuận, không Tăng trưởng
 • Right challenges + right support = growth.
 • Chọn một làn sóng,  đủ sớm,  tập trung phát triển,  đủ sâu,  đủ rộng.
 • Startup = đa cấp
 • Almost every start-up have a product.  What fail product don't have is enough customers.
 • Many entrepreneurs who build great products simply don't have a good distribution strategy.
 • 50% products,  50% traction
 • Traction : làm cho người dùng chú ý.  Tìm hiểu vấn đề,  cải tiến.  Khách hàng từ không biết,  đến biết và trả tiền cho mình.
 • Phát triển sp chậm,  theo từng screen,  sau đó đưa cho người dùng thử và.. Move on...
 • Đừng nghĩ đến 1000 user vội.  Task đầu tiên là 20 user và 5 user chịu trả tiền.
 • Story telling.
 • Do thing  that they don't scale.
 • Khách hàng luôn có nhu cầu hiện hữu và nhu cầu tiềm ẩn
 • Hồi hải mã. Mở cảm xúc khách hàng

  #bizThinking

  Read|Lean|Share to improve your small business efficiency.