Wednesday, June 22, 2016

Từ năm 2008 Trung Quốc bắt đầu qua mặt Mỹ  về cái khoản phun khí CO2 và cho đến bay giờ vẫn là quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu trên thế giới.
Năm 2014 TQ đóng góp tổng cộng  28,3% tổng lượng CO2 thải ra trên toàn thế giới . Năm 2013 có một vụ ô nhiễm đến cấp báo động .Người nước ngoài được khuyến cáo rời khỏi Bắc Kinh.


#bizThinking

Read|Lean|Share to improve your small business efficiency.