Product

Book Reviews

Case Study

Wednesday, June 22, 2016

Từ năm 2008 Trung Quốc bắt đầu qua mặt Mỹ  về cái khoản phun khí CO2 và cho đến bay giờ vẫn là quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu trên thế giới.
Năm 2014 TQ đóng góp tổng cộng  28,3% tổng lượng CO2 thải ra trên toàn thế giới . Năm 2013 có một vụ ô nhiễm đến cấp báo động .Người nước ngoài được khuyến cáo rời khỏi Bắc Kinh.