Thursday, June 23, 2016

Founder: chính là bạn, người thành lập công ty.
Co-founder: người đồng sáng lập với bạn.
Angel investor: những nhà đầu tư cá nhân, có khoảng $1tr trong ngân hàng.
Growth Hacking:
First employee: những nhân viên đầu tiên của bạn, họ sẽ được chia một ít cổ phẩn.
Valuation: là giá trị bằng tiền của một công ty.
Pre-money: là giá trị của công ty trước khi gọi vốn.
Post- money: là sau khi gọi vốn.
Post-money valuation = pre-money valuation + new funding
Cố phần chia cho người đầu tư = new funding/post-money valuation.
Funding : tài trợ 
Incubator: 
Entrepreneur
Exit Strategy:
IPO (Initial Public Offering)
MVP (Minimum Viable Product)
B2C (Business to Consumer): 
B2B (Business to Business):
Unicorn:
Bootstrap:
Seeding round:
Traction :
Investor :

#bizThinking

Read|Lean|Share to improve your small business efficiency.