Thursday, June 23, 2016

1337 Accelerator, Malaysia

*Địa điểm tổ chức là tại Hà Nội.
Thời gian tổ chức: 19–23.9.2016
Đây là một vườn ươm của Malaysia, nhưng họ lại đang phát triển chương trình gọi là Pre-accelerator tại Việt Nam. Đây là một chương trình kéo dài 5 ngày, dành riêng cho startup ở giai đoạn “alpha mode", tức là những startup ở giai đoạn rất đầu. Trong 5 ngày ngày, qua các chương trình training và mentor, họ sẽ giúp bạn validate ý tưởng của mình, và sau đó bạn có thể được nhận vào chương trình accelerator chính thức của 1337.


Chương trình này đã chạy ở Hồ Chí Minh khá thành công, và sẽ ra Hà Nội trong tháng 9.
For more information  : click here 

#bizThinking

Read|Lean|Share to improve your small business efficiency.